Belangrijkste voorwaarden 

 • Stalling geschiedt geheel voor eigen risico
 • Klant dient zelf voor een (all-risk) verzekering zorg te dragen
 • Stalling per jaar met stilzwijgende verlenging per jaar
 • Schriftelijke opzegtermijn 3 maanden
 • Factuur dient binnen 1 maand na datum te zijn voldaan
 • Gasflessen dient klant vooraf zelf te verwijderen
 • Accupolen of hoofdstroomschakelaar dient klant zelf te ontkoppelen
 • Minimaal 2 werkdagen voor het ophalen te berichten

  Advies 

 • Houdt uw stallingsvoertuig all risk verzekerd
 • Ontdoe uw voertuig van alle vloeistoffen
 • Schors uw voertuig bij langdurig geen gebruik

 

Algemene Voorwaarden Stalling Rust Roest – versie april 2020

Artikel 1. Definties

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die – al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – gebruikmaakt van de stallingsdiensten van Stalling Rust Roest.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Stalling Rust Roest.

Stalling Rust Roest: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Caravanstalling Dorrepaal B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28054573, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2396 AN) Koudekerk aan den Rijn aan de Hoogewaard 151. Onder deze handelsnaam biedt Caravanstalling Dorrepaal B.V. stallings- en aanverwante diensten aan.

Overeenkomst: elke (bewaarnemings)overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen (stallings)tarief, stallen van een voer- of vaartuig op het terrein van Stalling Rust Roest, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.

Partijen: De Klant en Stalling Rust Roest.

Website: www.stallingrustroest.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Stalling Rust Roest uitgebrachte offertes of aanbiedingen. In het geval de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Stalling Rust Roest en de Klant, wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Stalling Rust Roest is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Klant. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

2.3 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld; ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (per e-mail of via de Website).

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Offertes en aanbiedingen van Stalling Rust Roest zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

3.2 Indien een offerte of aanbieding van Stalling Rust Roest door de Klant wordt aanvaard, heeft Stalling Rust Roest het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.

4.2 Stalling Rust Roest kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Stalling Rust Roest op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de aanvraag door de Klant te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijs en betalingsvoorwaarden

5.1 De door Stalling Rust Roest gehanteerde prijzen zijn inclusief btw.

5.2 Betaling aan Stalling Rust Roest voor (stallings)diensten dient (jaarlijks) voorafgaande, binnen dertig dagen na factuurdatum, aan de stalling te geschieden, contant dan wel door automatische incasso of overschrijving op een door Stalling Rust Roest aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan en in ieder geval vóór of uiterlijk bij het ophalen van het voer- of vaartuig.

5.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Stalling Rust Roest is gewezen op de te late betaling en Stalling Rust Roest Klant een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien dagen termijn over het nog te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stalling Rust Roest gerechtigd de daarop door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10 % over de daaropvolgende € 2.500,– en 5 % over de volgende € 5000, dit alles met een minimum van € 40,–.

5.4 Stalling Rust Roest kan ten voordele van de Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages. Zolang de Klant in verzuim is met het voldoen van de betaling, hoeft Stalling Rust Roest het door de Klant gestalde voer- of vaartuig, gelet op het haar op grond van de wet toekomende retentierecht, niet af te geven en kan zij tevens het voer- of vaartuig in de buitenlucht stallen. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst leidt niet tot enig recht op restitutie aan de zijde van de klant.

5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de BTW, is Stalling Rust Roest gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren. Datzelfde geldt voor een jaarlijkse verhoging van de prijs conform het CPI. Stalling Rust Roest mag de prijzen voor haar dienstverlening wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in. In het geval Stalling Rust Roest een prijsverhoging doorvoert binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst (schriftelijk en per aangetekend schrijven althans per e-mail naar info@stallingrustroest.nl) te ontbinden in het geval Klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

5.6 Klant heeft de plicht om onjuistheden en/of veranderingen in de door hem of haar verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stalling Rust Roest te melden.

 

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen heeft de Overeenkomst een looptijd van 12 maanden. Als ingangsdatum geldt de ingangsdatum zoals opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, behalve in het geval de Klant de Overeenkomst tegen het einde van een periode van 12 maanden schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De bewijslast voor de opzegging rust op de Klant.

 

Artikel 7. Verplichtingen uit Overeenkomst

7.1 Stalling Rust Roest spant zich er voor in die maatregelen te nemen die van haar in redelijkheid als een zorgvuldig bewaarnemer kunnen worden gevergd.

7.2 Stalling Rust Roest heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. Stalling Rust Roest kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met Klant voortvloeien overdragen aan een derde, zonder toestemming van Klant.

7.3 Stalling Rust Roest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant, indien Stalling Rust Roest daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Stalling Rust Roest.

7.4 Stalling Rust Roest heeft het recht gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

7.5 Indien Stalling Rust Roest op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

7.6 De Klant is verplicht om vóór het stallen zijn voer- of vaartuig te ontdoen van alle vloeistoffen, dit in verband met onder meer brand- en vorstrisico’s, bij gebreke waarvan de Klant aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het niet naleven van dit voorschrift.

7.7 Ten gevolge van calamiteiten ontstane voer- of vaartuigwrakken, dienen op verzoek van Stalling Rust Roest alsdan op eerste verzoek te worden verwijderd door de Klant.

7.8 De Klant is verplicht om vóór het stallen gasflessen te verwijderen uit zijn voer- of vaartuig, bij gebreke waarvan de klant aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het niet naleven van dit voorschrift.

7.9 De Klant is verplicht om vóór het stallen de accupolen los te koppelen althans de massaschakelaar uit te zetten, bij gebreke waarvan de klant aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het niet naleven van dit voorschrift.

7.10 Voer- of vaartuigen dienen te allen tijde door Stalling Rust Roest verplaatsbaar te zijn (voor het reguliere rangeerwerk en voor noodgevallen); indien daarvoor een sleutel noodzakelijk is, dient deze in of bij het voertuig te blijven.

 

Artikel 8. Termijnen

8.1 Alle door Stalling Rust Roest genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Stalling Rust Roest bekend waren. Stalling Rust Roest spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Stalling Rust Roest niet in verzuim. De klant is gehouden om minimaal twee werkdagen vooraf aan Stalling Rust Roest te melden dat hij zijn voer- of vaartuig wil komen ophalen.

8.2 Stalling Rust Roest is niet gebonden aan al dan niet uiterste (opleverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Stalling Rust Roest gebonden aan een al dan niet uiterste (opleverings)termijn, als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Stalling Rust Roest en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 9. Beëindiging

9.1 Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, in het geval de andere Partij surséance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is uitgesproken, of in het geval op de andere Partij wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of wordt verklaard, of in het geval de andere Partij niet in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

9.2 Zowel Stalling Rust Roest als de Klant hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.3 In het geval dat de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Stalling Rust Roest ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Stalling Rust Roest voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Stalling Rust Roest al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Artikelen en bepalingen van de Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

10.1 Stalling Rust Roest verwerkt persoonsgegevens van de Klant indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Klant door het sluiten van de Overeenkomst en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens (waaronder het verstrekken van persoonsgegevens aan bedrijven die op het terrein van Stalling Rust Roest zijn gehuisvest dan wel bedrijven die door Stalling Rust Roest op verzoek van de klant worden benaderd om werkzaamheden aan voer- of vaartuigen te verrichten), overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 De Klant heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyregelgeving. Hiervoor kan per e-mail contact worden opgenomen.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 Klachten dienen immer binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De Klant zal een klacht of tekortkoming van Stalling Rust Roest zo gedetailleerd mogelijke omschrijven, zodat een adequate reactie door Stalling Rust Roest mogelijk is.

11.2 Eventuele klachten zullen door Stalling Rust Roest binnen een redelijke termijn, getracht wordt binnen twee weken, worden beantwoord. Indien de door Klant aan Stalling Rust Roest ter stalling aangeboden vaar- en / of voertuigen niet voorafgaande aan de stalling van een door de Klant in samenspraak met Stalling Rust Roest opgemaakte schadestaat is voorzien, worden eventuele schades die bij of na het ophalen door de Klant worden geconstateerd, toegerekend aan de klant.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Stalling Rust Roest wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (voor stallings- en / of andere diensten zoals reparaties indien uitgevoerd door Stalling Rust Roest), uit onrechtmatige daad of anderszins, is, mede gelet op de aard van de dienstverlening, beperkt tot vergoeding van de directe schade aan het stallingsobject tot maximaal het bedrag dat aan Stalling Rust Roest door Klant conform de Overeenkomst is betaald of betaald had moeten zijn onder de Overeenkomst, gemaximeerd tot een periode van drie maanden. Iedere aansprakelijkheid van Stalling Rust Roest voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is, mede gelet op de aard van de dienstverlening door Stalling Rust Roest, geheel uitgesloten.

12.2 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Stalling Rust Roest voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stalling Rust Roest zelf of door haar ingeschakelde derden.

12.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan meldt en dat aan Stalling Rust Roest een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij Klant. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Klant ondubbelzinnig aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoeding ligt bij de Klant.

12.4 Stalling Rust Roest adviseert de Klant nadrukkelijk zijn voer- of vaartuig all-risk verzekerd te houden, met name omdat het aansprakelijkheidsrisico voor bijvoorbeeld brand- of diefstalschade voor Stalling Rust Roest niet althans nauwelijks, verzekerbaar is, ten gevolge waarvan zij haar aansprakelijkheid in dit artikel in heeft geperkt.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze.

13.1 De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die samenhangen met en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

Beschikbaarheid :
Camperstalling:
Caravanstalling:
Vouwwagenstalling:  V 

Stalling Rust Roest
Caravanstalling Dorrepaal B.V.
Hoogewaard 151 2396 AN
Koudekerk a/d Rijn Zuid-Holland
0713412417
0651153013
0651091154
info@stallingrustroest.nl
logo-topstallingen-nl